ಯೋವಾನ್ನ 3:16 ಕೆಫೆ

ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರಿ. ಅದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ವೈಭವೀಕರಿಸಲ್ಪಡಲಿ-2 ಪೇತ್ರ 3:18

ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಾಹಾರದ ತಾಣಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ, ದಿವ್ಯಬಲಿಪೂಜೆಯ ವಾಚನಗಳ, ಶುಭಸಂದೇಶದ ಚಿಂತನೆಗಳ, ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಮತ್ತು ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೇ ನಿಲುಗಡೆಯ ವೇದಿಕೆಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ.

ದೈನಂದಿನ ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ವಾಚನಗಳು ಮತ್ತು ಶುಭಸಂದೇಶದ ಚಿಂತನೆಗಳು

ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ವಾಚನಗಳು

31st ಜುಲೈ 2022

29th ಜುಲೈ 2022

ದೇವವಾಕ್ಯ (ಬಲಿಪೂಜೆ ವಾಚನಗಳು)

26th ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022

25th ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022

ಶುಭಸಂದೇಶದ ಚಿಂತನೆಗಳು

26th ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022

25th ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022

ಪ್ರತಿದಿನ ಬೈಬಲ್‌ ಓದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

15th ಆಗಸ್ಟ್ 2022

13th ಆಗಸ್ಟ್ 2022

ಭಾನುವಾರದ ಶುಭಸಂದೇಶದ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು

ಫಾದರ್. ಸೆಬಾಸ್ಟೀನ್

6th ಮಾರ್ಚ್ 2022

ಫಾದರ್. ಸೆಬಾಸ್ಟೀನ್

2nd ಮಾರ್ಚ್ 2022

ಕಥೋಲಿಕ ಬೋಧನೆಗಳು

Servants of the Harvest

HELP SPREAD THE GOSPEL IN UNREACHABLE PARTS OF MEGHALAYA

Support the Catechists of Nongjiri Mission, and help spread the Gospel in unreachable regions in Meghalaya.

Get daily teachings directly on your phone

Click below to join the John 3:16 Whatsapp channel

For English Channel
For Hindi Channel
For Kannada Channel