ಯೋವಾನ್ನ 3:16 ಕೆಫೆ

ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರಿ. ಅದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ವೈಭವೀಕರಿಸಲ್ಪಡಲಿ-2 ಪೇತ್ರ 3:18

ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಾಹಾರದ ತಾಣಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ, ದಿವ್ಯಬಲಿಪೂಜೆಯ ವಾಚನಗಳ, ಶುಭಸಂದೇಶದ ಚಿಂತನೆಗಳ, ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಮತ್ತು ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೇ ನಿಲುಗಡೆಯ ವೇದಿಕೆಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ.

ದೇವವಾಕ್ಯ (ಬಲಿಪೂಜೆ ವಾಚನಗಳು)

3rd ಫೆಬ್ರವರಿ 2023

2nd ಫೆಬ್ರವರಿ 2023

ಶುಭಸಂದೇಶದ ಚಿಂತನೆಗಳು

4th ಫೆಬ್ರವರಿ 2023

3rd ಫೆಬ್ರವರಿ 2023

RMC-Kannada-ಕನ್ನಡ

6th ಜನವರಿ 2023

1st ಜನವರಿ 2023

ದೈನಂದಿನ ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ವಾಚನಗಳು ಮತ್ತು ಶುಭಸಂದೇಶದ ಚಿಂತನೆಗಳು

ಕಥೋಲಿಕ ಬೋಧನೆಗಳು

Servants of the Harvest

HELP SPREAD THE GOSPEL IN UNREACHABLE PARTS OF MEGHALAYA

Support the Catechists of Nongjiri Mission, and help spread the Gospel in unreachable regions in Meghalaya.

Get daily teachings directly on your phone

Click below to join the John 3:16 Whatsapp channel

For English Channel
For Youth Channel
For Hindi Channel
For Kannada Channel