ಯೋವಾನ್ನ 3:16 ಕೆಫೆ

ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರಿ. ಅದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ವೈಭವೀಕರಿಸಲ್ಪಡಲಿ-2 ಪೇತ್ರ 3:18

ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಾಹಾರದ ತಾಣಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ, ದಿವ್ಯಬಲಿಪೂಜೆಯ ವಾಚನಗಳ, ಶುಭಸಂದೇಶದ ಚಿಂತನೆಗಳ, ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಮತ್ತು ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೇ ನಿಲುಗಡೆಯ ವೇದಿಕೆಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ.

ದೇವವಾಕ್ಯ (ಬಲಿಪೂಜೆ ವಾಚನಗಳು)

4th ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023

2nd ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023

ಶುಭಸಂದೇಶದ ಚಿಂತನೆಗಳು

4th ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023

3rd ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023

ದೈನಂದಿನ ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ವಾಚನಗಳು ಮತ್ತು ಶುಭಸಂದೇಶದ ಚಿಂತನೆಗಳು

ಕಥೋಲಿಕ ಬೋಧನೆಗಳು

Get daily teachings directly on your phone

Click below to join the John 3:16 Whatsapp channel

For English Channel
For Youth Channel
For Hindi Channel
For Kannada Channel